ANNE OG ALET: Avisa fra 1769

Det lange navnet på denne gamle avisa var;

Kongelige Privelegerede Adrese Contoirs Efterretninger udi Christiansands Stift.

Avisa var gitt ut i Kristiansand i mai 1768. Da utgiveren Hans Dreyer flytta til Arendal i 1769, fulgte avisutgivelsen også med. Avisa var ikke trykt, men handskrevet. Kristiansand stift rakk fra Boknafjorden ved Stavanger til og med Risør. Utgitt i Arendal 23. oktober 1769 til 13. april 1772.

Denne avisa, med fler, er oppbevart på Kuben – Aust-Agder Museum og Arkiv. Bildene har jeg tatt på lesesalen. Avskriften under er min egen. Den gamle gotiske skrifta er vanskelig å tyde for de fleste, og det er garantert nyanser og tolkinger som kan bli bedre, men hovedbudskapet fra 1769 kommer forhåpentligvis fram.

6. november 1769, på side 2 og 3, kan vi lese;

Beskaffenheden med De udi Nedenes Lehn ang. de 3de Delinqventer havne Aleth Christophers Datter, Birthe Ols Datter og Anne Christophers Datter Søster til Aleth Er saaledes:

Aleth Christophers Datter af Øyestad Sogn i sit 25de Aar. Har Taget Livet af Karen Jons Datter, Alv Aanonsens Hustrue i sit 50te Aar som har opdraget hende siden hun var 9 Aar og Elsket hende som sit Eiget Barn med og i det yderste.

Og det er fordi Hun vil have den afdødes Mand. Endskiønt hand ikke hafde givet hende Lejlighed at Troe slig skulde skee. Maa paa hvilken hun forøvede denne Morderiske Gierning var at Da hendes Mad moder Karen Jons Datter hafde baget ferskt brød bad hun Delinqventjnden at skiære sig et støke Varm brød med Smør udi, hvilket Delinqventjnden Alet Christophers Datter og giorde.

Og der udi hvad Laget for 2 Skl. Flue Kruud, hvilket Karen Jons Datter strax derpaa opspisede det som det var Tillavet. Da begynte Karen Jons Datter strax derpaa at blive Syg, og aldri var frisk den Tid indtil hun OnsDagen den efter den anden uge Døde, som var de 9de Dag i Den Aresterede Delinqventjnde Berthe Ols Datter som alleene have været medviidere I Gjerningen. Hendes Samvitighed Har opdaget Sagen. Og hun har Tilkiendegiordt det for Straffen:

Anne Christophers Datter skal Være Den som lært Søstrene Aleth Christopher Datter og hendes Sødskende barn Birthe Ols Datter som kiøbte Flue Krudt paa Arendals Apoteque at Det var kraftig nok saa dan mordersk giærning ____ ______ Anne Christophers Datter har efter formodning myrdet med Flue Kruud Ere navnlig Anne Povels Datter, Anne Johans Datter, Gunild Carls Datter, og Guri Salig Mads Thoresens. Efter fiire Dagers Forhør før ______ anden _______. _______ Forretninger, Er sagen udsatt til Fredagen den 10de November at foretages ved Sandstoe Tingstæd som holdes udi Adam Heerholtes Huus.

6. november 1769, side 1
6. november 1769, side 3
4. desember 1769
6. november 1769, side 2
6. november 1769, side 4

4. desember 1769

Endskiønt der ikke haves beretning fra den Sikreste haand, saa dog nævnes at det kand være Een sikker Relation: at Dommen over De for Flue Krud angrebne 3de Qvinder ved Velædle og Velbn. hr Cancelie Raad og Sorenskriver Brønsdorph er saaledes Dømt og Afsagt Aleth Christophers Datter miste Haand og Hoved med øxe, Ane Christophers Datter miste Livet med Sværdet og Birthe Olsdatter at arbejde sin Livs tiid i Fengsel.

Bergen leste også om Anne og Alet

Bergens Adresse Contoirs Efterretninger 12. februar 1770.

Den 18de Januarii: Fra Arendal berettes, at de førhen ommeldte 3de Piger, som med Gift havde dræbt en Kone ere for Under-Retten dømte, Alith Christophers Dotter at miste Haand og Hoved med Øxe, Anna Christophers Dotter at miste Hovedet med Sverd og Berte Ols Dotter at arbeide Livs Tid i Spindelhuset.