Woller & Øyestad spareforening

Øyestad Spareforening var navnet på en av butikkene på Rygene. Spareforeninga var andelseid av over 100 bygdefolk. Foreninga blei stifta i 1877, og holdt det gående fram til 1970.

Brødrene Woller, dette bildet var i Agderposten 1. mars 1940. Det er stor kvalitetsforskjell på et papirbilde og ei avisside. Foto fra Aust-Agder museum og arkiv. Fotosamling etter Woller. Avfotografert 12. november 2021 av Even.

Brødrene Woller var bestyrere, og betjenter der i flere tiår.

Terje var i det første styret til Øyestad Spareforening. Han bodde på Rønningen under Lindtveit.

Handelsbestyrer i 51 aar.

Naar handelsbestyrer Hans P. Voller førstkommende nytaar fratrær sin stilling som bestyrer av Øiestad Spareforening kan han se tilbake på 51 aars uavbrudt virke i samme stilling.

Ved et besøk deroppe fik jeg anledning til at faa en samtale med den nu 75 aar gamle handelsbestyrer som fremdeles er rask og kjæk, det eneste som generer ham lidt er hans mindre gode hørsel.

Hans P. Woller er født i Arendal 31. mars 1851. Efter først at ha været 8 1/2 aar i 2 Arendalsforretninger kom han i 1875 til Rygene som bestyrer av Øiestad Spareforening og denne stilling har han da senere indehat. Forretningen var til en begyndelse ganske liten og beskjæftiget bare 2 mand, men den er stadig gaat fremover og nu beskjæftiger den 4 mand. I lang tid var 3 brødre i forretningen, nu er der 2 og naar nu Voller til nytaar fratrær sin stilling blir hans bror bestyrer.

Da Voller begyndte der, var forretningen paa samme sted, men i et gammelt hus med smaa og daarlige lokaliteter.

Den nye bygning som er ca. 20 aar gammel har stort, rummelig og tidsmæssig forretningslokale og prægtige lagerrum. Endel av disse er bare 2 aar gamle. Forretningen er en spareforening (forbruksforening). For at bli medlem maa der tegnes 3 aktier a 8 kroner. Fra at ha 40-50 medlemmer er antallet nu gaat op i over 100 medlemmer. Forretningen har altid gaat godt, sier hr. Voller, og er stadig gaat fremover. Og jeg har altid kommet godt overens baade med kunder og styre, sier han.

Omsætningen var ifjor oppe i 160 000 kroner. Forholdene har været varierende. Der har været tider hvor vi har været alene om handelen her, og nu er her 5, saa De skjønner det er altfor mange paa et litet sted som Rygene; men vi har da git optil 11 pct. utbytte.

 • Er det forretningen De hovedsaklig har viet al Deres interesse i alle disse aar?
 • Ja da! Jeg har stelt med den og gaat op i den. Jeg har ikke drevet noget ved siden av.
 • Og naar De nu trækker Dem tilbake til nytaar agter De da fremdeles at bli boende der eller kommer De muligens til at flytte til Arendal hvor jeg har hørt De skal ha eiendom?
 • Jeg tænker jeg kommer til at bo lidt paa hvert sted, sier Voller. Jeg har jo været forsiktig og skrapet sammen saa jeg greier mig, og ved Arendal paa Kastelveien har jeg 2 eiendommer og saa den jeg har her paa Rygene.
 • Ja da kan De jo ordne Dem som De vil. – Har De saa ikke noget særlig at fortælle mig fra Deres lange forretningstid?
 • Nei. Ingenting. Bare si, at forretningen altid har gaat godt og gjør det fremdeles. Jeg har altid været tilfreds, styret har været tilfreds og medlemmerne har været tilfreds. Saa det er bra alt sammen.
  Saa trykker han min haand til avsked og gaar ind i butikken igjen.

  Rep.
  [Grimstad Adressetidende 13. november 1926]
Julius Woller utenfor butikken på Rygene, de fleste husa i bakgrunnen står framdeles. Foto er avfotografert av Even på Aust-Agder museum og arkiv 12. november 2021.

En institusjon i Øyestad med tradisjoner.

Julius Woller trer ut av spareforeningens ledelse etter 50 års virke.
Hermed forlater den siste av Wollerfamilien forretningen.

Fredag 1. mars blir en merkedag i Øyestad Spareforenings 67-årige historie, idet bestyrer Julius Woller da slutter sin post i forretningen etter 50 års virke, derav de siste 15 år som bestyrer. Begivenheten blir enda mer høytidsfull når man vet at med Julius Woller går Wollernavnet ut av Øyestad Spareforenings bestyrelse etter å ha vært fast knyttet hertil den hele tid. Ja, tilsammen har brødrene Woller hatt 119 arbeidsår i forretningen: H. P. Woller 52 år, Julius Woller 50 år og Johan O. Woller 17 år. Dette sier adskillig om faste bånd….

«Stat hus i Herrens fred,
for hvem misundhets øye,
thi den misundte jord,
den lader sig vel pløie.
Her eter jeg mitt brød,
her frykter jeg min Gud.
Velsigne hver og en
som her går inn og ut.»

Dette vers sto malt på døren i det gamle hus hvor Øyestad Spareforening hadde sitt første tilhold. Der skal etter sigende også ha vært et slags skriftord til vern mot trolldom, en plakat på veggen i butikken. Nok om det – velsignelse har ialfall hvilt over forretningen, både i det gamle og det nye hus. Framover, bare framover, har det alltid gått…..

Øyestad Spareforening er den eldste og en av de største forretninger i Øyestad, stiftet i 1873 av arbeidere og bønder som i et antall av ca 100 medlemmer tegnet seg som andelshavere i det nye foretagende. Stiftelsesmøtet holdtes den 29. juni, 8. juli holdtes det første bestyrelsesmøte som vedtok lover samt besluttet å oppta lån på 500 spesiedaler til starten. Som bestyrer ansattes Laurits Bing fra Grimstad med 180 spd. om året i lønn. Thor Therjesen Helle ble senere ansatt som betjent med en lønn av 5 spd. pr månd. Den 11. oktober åpnes handelen etter et vareinnkjøp på 10 spd. Forretningen hadde en lang arbeidsdag, fra klokken 8 om morgenen til 9 (21) om kvelden.

Året etter stiftelsen, den 7. september 1874, ansattes H. P. Woller som bestyrer og Jens Olsen Dyremyr som betjent. Samtidig opptas et nytt lån på 500 spediedaler med Hans Pettersen, Arendal, som kausjonist. H. P. Woller som døde ifjor stod som bestyrer i 52 år, til broren Julius Woller tok ved for 15 år siden. Han hadde før den tid vært betjent samme sted i 35 år.

Som sagt har forretningen hatt en jevn, god vekst. Det første vareinnkjøp var på 10 spd., men siden er nok foretatt adskillig større innkjøp. Omsetningen var ifjor ca. 130,000 og overskuddet 5000 kroner. Foreningen som har eget forretningslokale beskjeftiger 3 funksjonærer utenom bestyreren: handelsbetjent E. Knudsen, Ingeborg Lia og Ole Solli. Den består idag av 143 medlemmer. Styrets formann er Peder A. Olsen, Rykene.

I anledning merkedagen oppsøker vi bestyrer Julius Woller og får en liten samtale med ham på fallrepet. Skjønt nei, han går dog ikke fra borde enda, tiltross for sine 77 år. Vi treffer ham på kontoret, og i samtalens løp forteller han at han skal fortsette som forretningens kasserer og regnskapsfører. Erling Knudsen som har vært handelsbetjent hos ham i hele hans bestyrertid, blir hans selvskrevne og verdige arvtager som bestyrer.

Julius Woller er Arendalsmann født 24. mai 1863 av foreldre snekker P. C. Woller og hustru Karen Margrethe Kolset. Av 9 søsken er to gjenlevende. Han har overtatt sin barndomsheim, Kastellveien 38b etter foreldrene, men bor selv på Rykene. Like etter konfirmasjonen for han til sjøss i 3 år, men kom så i 1890 til Øyestad som handelsbetjent og har stått i den samme forretningstjeneste siden. Den har han også gått opp i med liv og sjel, han har ingen tid til fortrengsel for sitt hjertebarn.
Nå ved avskjeden som bestyrer har han bare gode ord å si om Øyestad-folket som han er blitt så godt kjent med i sitt virke. — De har vært gilde kunder, sier han. Og det hersker sikkert gjensidig tilfredshet her.
Kundene har også vært gla i Woller. Det syner ikke minst den store framgang foreningen har hatt under hans bestyrertid. — Han vil nok ved denne anledning få mange beviser på det. Og nå, når de mer rolige dager enn før kommer, kan han med stolthet se tilbake på de forgangne år.

Slektstradisjonen, Wollernavnets gode klang som flinke, pliktoppfyllende, rettskafne og utholdende handelsmenn, har han holdt oppe med ære.

Klemmet Hammen

[Agderposten fredag 1. mars 1940]