FØRSTE NORDMANN PÅ STATEN ISLAND

I tre avisartikler i Nordisk Tidende i 1924 er spørsmålet om hvem som var den eldste dalevende norske. Den siste og avsluttende artikkelen om Eilert Pedersen blei også gjengitt i Agderposten 8. april 1925.

GAMLE PIONERER

Hvem var første Nordmand paa S. I.?

Den norske kolonisation paa Staten Island er er ikke av gammel dato, naar man tar i betragtning at 100-aars jubilæet for immigrationen skal feires næste aar. Men der er allikevel norske som har bodd der i en menneskealder og som har litt at fortælle om forholdene paa øen for 30—40 aar siden.

En medarbeider i «Nordisk Tidende» hadde forleden sat sig som opgave at finde ut hvem den første nordmand paa Staten Island var, og henvendte sig til nogen av de ældste norske paa øen for at høre deres mening om saken.

Hr. A. Gundersen. som var den første som uttalte sig, har bodd paa Staten Island i 30 aar, idet han utvandret fra Arendal i 1896. Det blev snart klart at man maatte endnu Iængere tilbake i tiden for at finde den første norske settler paa øen, idet hr. Gundersen kunde fortælle at da han kom dit, var der allerede flere nordmænd. Han nævnte navne som Martin Gundersen, Alfred Frohlin, Andrew Andersen og Christian og Odd Pedersen.

Norske Fiskere

Men selv om ikke Gundersen var første, har han ikke litet at fortælle om forholdene paa øen dengang. Han begyndte som fisker paa Jersey-kysten. Det var garnfiske man drev dengang – noget lignende av hvad man paa østlandet i Norge kalder bundgarn, med ræler som garnene blev fæstet paa, hvorved fisken lededes ind i en stor pose og var fanget. Det var amerikanere som utrustet disse fiskeekspeditioner, men mandskapene var alle norske. Man fik 35 dollar maaneden og kost og logi, hvilket regnedes for en god løn, da daglønnen ved skibsverftene var fra 2 til 2.50 pr. dag, og nykommerne til og med i begyndelsen hadde vanskelig for at opnaa mere end 1.50 dollar dagen. Men den gang var det rigtignok ogsaa ikke saa litet billigere at leve end tilfældet er nu. 4 dollar uken for kost og logi var almindelig pris og egg f. eks. fik man 35 av for 25 cent.

Det gamle Port Richmond.

I Port Richmond var der dengang svært faa norske. Der var en liten norsk menighet der som møtte i en Hall. Pastor Rue, som var den første norske prest paa Staten Island, hadde et omfattende omraade at betjene, idet han foruten i Port Richmond ogsaa præket i Elizabeth Port og New Brighton.

Port Richmond er saa at si bygget op paa disse 30 aar, sier hr. Gundersen. Dengang han kom til øen var rigtignok som nu Richmond ave. Det centrale strøk, men den saa rigtignok ikke ut som den gjør idag. Bare smaa træhuser hele veien. Den eneste større bygning som eksisterer var Masonic Hall. St. George som nu virker saa dominerende med sine flotte bygninger, var likeledes dengang en klynge smaa træhuser. Der var bare færgeforbindelse med New York, og nogen gamle hjulbaater besørget denne trafik.

De første nordmænd paa Staten Island var skibsbyggere. Det var Burlee skibsverft som gav den ansættelse, og dette vertft var til og med kjendt i Norge blant ungdommen som et sted hvor man kunde faa en god job. Hr Gundersen kan se tilbake paa ikke mindre end 26 aars arbeide ved verftet. Begge de dengang eksisterende skibsverfter paa Staten Island, Burlee og Staren, brukte bare skandinaviske arbeidere. «Det er aarsaken til,» sier hr. Gundersen, «at jeg den dag idag ikke kan snakke skikkelig engelsk.» Da byggevirksomheten paa Staten Island begyndte at ta rigtig fat, gik en hel del av de norske skibsbyggere over i denne virksomhet, da den var betydelig bedre avlønnet. En bygningssnekker kunne saaledes faa 10½ dollar dagen, mens han paa verftet maatte nøie sig med 4-5.

Hr. Gundersen som tilhører frikirken, fortæller ogsaa litt om denne kirkes tilblivelseshistorie. Den blev startet i Staren Hose Hall for 18 aar siden. Tre aar senere blev frikirken bygget. Den betjentes den første tid av Abr. Thomsen, som dengang endnu studerte, og reisterundt som evangelist. Derefter kom pastor Gjelseth som fungerte i 5 aar. Han er senere reist tilbake til Norge. Saa kom Thomsen fra Winonah, Oluf Thomsen fra Port Richmond som ogsaa er sendt tilbake til Norge, og Stangeland som nu er i Tottenville. Efter Stangeland kom pastor Herje som fungerer fremdeles.

Inden vi forlater hr. Gundersens hyggelige hjem stiller vi ham følgende spørsmaal: «Hvem er de norske der har drevet det længst paa Staten?»

Bygmestrene Peter Larsen og Hans Hermansen, mente Gundersen.

[Nordisk Tidende, side 22, 30. oktober 1924]

GAMLE PIONERER

Hvem var første Nordmand paa S. I.

II

Paa vor vei for at finde den ældste nordmand paa Staten Island opsøkte «Nordisk Tidende»s repræsentant hr. Alfred Frohlin i Port Richmond. Han er nu en mand paa 73 aar og har  tilbragt den største del av sit liv paa øen. Det var en lykkelig indskytelse, idet Frohlin kunde fortælle at han kom til Staten Island i 1888, altsaa for 36 aar siden. Men selv den gang var der et par nordmænd som arbeidet paa øen, nemlig Alfred Olsen fra Bergen og Abraham Jansen med frue fra Fevik ved Arendal. Begge arbeidet paa skibsverftet. Saavidt «Nordisk Tidende» har bragt i erfaring er disse to døde, men familiene skal endnu leve paa Staten Island. Var en av disse den første nordmand som kom til Staten Island? Frohlin hade ialfald søkt efter andre uten at være istand til at finde nogen.

Alfred Frohlin kan imidlertid smigre sig med at være den som har grundlagt den norske koloni paa øen, og man har sikkert grund til at tillægge ham æren av at denne idag er saa stor som den er Frohlin var formand paa Burlee skibsverft og foretok som saadan hyppige turer til Brooklyn og engagerte norsk arbeidskraft til verftet. Det er fra disse den norske koloni stammer. Alle nordmændene bodde omkring skibsverftet; og det var ofte forbundet med store vanskeligheter at skaffe sig hus. Frohlin hadde saaledes de første par aar hos en polak; men bygget saa sit eget hus, sikkert det første skandinaviske paa Staten Island.

Litt efterhvert begyndte nordmændene at flytte ut til den vakre ø. Den første skandinaviske religiøse bevægelse bestod i at man begyndte at holde bønnemøter i husene og i 1893 kom saa som omtalt i forrige artikel den første norske prest, Halvor Rue. Den første skandinaviske søndagsskole blev startet av fru Olaves Jensen og hr. Odd Pedersen i 1892 i West Brighton. Samme aar begyndte Frohlin søndagsskole i Port Richmond, hvor han hadde fundet 12 norske barn og et par danske familier, og senere da mange svenske flyttet over, blev der oprettet egen svensk klasse. Fra denne søndagsskolebevægelse utgik baade Zionskirken, Vasakirken, kirken i Nicolas ave. Og Glove road-kirken.

Om det gamle Staten Island har ogsaa Frohlin mange interessante ting at berette. Strøket omkring Harryson ave., som nu er saa vakkert bebygget, var dengang en sump, hvor kjørne stod og plasket i vandet for at svale sig i sommerheten. Hvor Castleton, Clinton og Harryson aves. Nu ligger var der store og veldyrkede farmer som tilhørte de gamle franske og hollandske familier, der som bekjendt var de første europæiske indvaanere paa øen. De var gjennemgaaende meget velhavende. Det var en forbrydelse blant dem at stykke ut sine gaarder, hvilket har været en væsentlig aarsak til at det tok saa lang tid før det kom rigtig fart i nybygningen paa disse kanter, da det var saa vanskelig at erhverve grunden. Av kommunikationsmidler paa Staten Island var der dengang, foruten den ogsaa nu eksisterende jernbane, vel det eneste som ikke gjennem disse mange aar kan opvise nogen større forbedring, men som vel i høi grad trænger en revision, bare en liten hestesporvogn som gik langs Manor road. Denne sporvogn blev anlagt av et bryggeri som allerede dengang eksisterte. Det blev betragtet som en fornøielig søndagsutflugt av folk i New York og Brooklyn at ta til Staten Island, hvortil man kunde komme fire gange om dagen, og saa kjøre med sporvognen op til bryggeriet, hvor der var en have hvor man skjænket ut øl. Hele nordstranden av øen, hvor der nu hersker et saadant yrende liv, laa i en fredelig idyl uten bebyggelse. Burlee skibsverft var den eneste bedrift som laa der. Da Frohlin kom til Staten Island, var der ca. 30,000 mennesker paa øen; mens der vel nu er 120,000, en firedobling paa 36 aar.

Alfred Frohlin, som er svensk født, har bodd i Grimstad i 11 aar før han flyttet til Amerika. Efter et par aars ophold i Brooklyn flyttet han over til Staten Island, hvor han siden har hat bopæl. Han har arbeidet som formand ved Burlee skibsverft i mange aar, men har nu trukket sig tilbake fra denne stilling. Frohlin har 6 sønner som alle har gjort det godt. En av dem, Jacob, er prest i Milwaukee, den ældste, Johannes, er superitendent ved Bergen Point Ironwork, Bayonne, Andrew er politisergent i Port Richmond, Albert er arkitekt og bygmester i Westerleigh og Peder driver i real estate og automobilreparationer i Veltman ave., Port Richmond.

[Nordisk Tidende, side 8, 6. november 1924]

GAMLE PIONERER

En ny Kandidat har meldt sig. Den første norske Jul paa Staten Island.

Den første juleaften feiret paa Staten Island av norske – ja, det maatte vel ha været Frohlins det, vil vel de fleste si. Frohlin blev jo for en tid siden utpekt som den første nulevende norske indvandrer her, og det er kanske like overraskende for ham som for de fleste andre at høre, at en har dukket op for at ta fra ham den æren.

Det er jo ikke liketil i en haandvending at finde den rette; for den saks skyld kan der godt findes en eller flere, der har været bosat her længere end denne ogsaa. Hovedsaken er at faa den norske indvandrings historie her fastslaat, – og indtil nogen anden melder sig maa man ha lov til at betegne Eilert Pedersen, 118 Decker ave., Port Richmond, som den nulevende nordmand, der har været længst bosat paa Staten Island. Pedersen kom til Amerika i 1885 med danskelinjens stolthet «Hekla». Han var hjemmehørende i Øyestad ved Arendal.

Han var ikke høi i hatten de første uker han gik omkring for at lete efter arbeide. Ikke kunde han sproget og der var jo ikke saa mange norske i Brooklyn paa de tider, saa det var litet eller ingen hjælp at faa. Efter en tids forløp fik han arbeide ved jernbaneanlæggene paa Staten Island. Bare faa maaneder efter gik han over i snekkerfaget og fik arbeide ved byggingen av Staten Island Hospital. Her var fortjenesten god, og det varte ikke længe, før han hadde faat fruen og deres lille datter over. Saavidt Pedersen vet, fandtes der ingen anden norske i hvert fald paa de kanter af øen. Forholdene dengang var ikke litet forskjellige fra hvad de er nu. Der var ingen trik, ingen biler, knapt nok jernbaner.

Fru Pedersen fortæller om første gang hun saa en elektrisk sporvogn, – det var vintersdag og is langs de elektriske ledninger, saa det føk med gnister og smaa flammer langs skinnene og langs stangen, hvilket gjorde at fruen saa forskrækket, at hun lovet sig selv dyrt og hellig, at aldrig skulde hun reise med et slikt uhyre -. Den første juleaften de feiret sammen i dette nye land var saaledes julen 1887. De bodde da i en liten leilighet nede i New Brighton, hvor alt dengang var annerledes. Et hus her og der, daarlige veier, daarlige forbindelse med New York, og faa kjøbmænd. Fru Pedersen kunde jo ikke et ord engelsk, saa hun hadde et svare stræv med at faa fat paa noget, som lignet den julekost vi er vant til hjemmefra. – For en juleaften med norsk mat vilde hun nu ha. En nordmand de kjendte fra Yonkers kom ned til familien paa besøk og saa sat de tre med den lille smaapike og sang de gamle julesanger og forsøkte efter bedste evne at faa tak i den rette gamle julestemning, og da ribben og drammen kom, syntes de slet ikke, de var saa ensomme mere. Idag – 38 aar efter – beklager fru Pedersen sig over, at hun rent har glemt at tale engelsk, for det er jo bare norske paa alle kanter. Og – juleaften 1924 faar hun besøk av 32 barn og barnebarn, det blir nok en større ribbe det, – men derfor ikke sagt, at den smaker bedre end den første ensomme juleaften paa Staten Island i 1887.

Eftersom flere og flere norske bosatte sig rundt om, meldte kravet paa en sjælesørger sig stadig sterkere, og man fandt saa paa det utvei at leie skolelokaler, og alle slog sig sammen om at faa en prest over fra Brooklyn. Den første de fik var en pastor Iversen fra Brooklyn. Han sendte senere over en stedfortræder, Pastor Rygg, som virket her i længere tid. Dette var imidlertid baade tungvint og forholdsmæssig kostbart, saa man bestemte sig tilslut for at bygge den nuværende kirke i Hendricks ave. og Jersey street. Nordsiden av øen var da bare et vildnis, skog og ulænde, med en del store farmer og spredte huser.

Hr. Pedersen flyttet 14 aar senere op til West Brighton. Han var da ansat ved Standard Oil Co. i Bayonne og her har han trofast arbeidet i 36 aar. Næste aar vil han faa sin pension. Det hadde været en liten disput, fortæller Pedersen. Kompaniet var ikke rigtig sikker paa hvor mange aar han hadde arbeidet der. Men Pedersen var sikker i sin sak. Samme aar han blev ansat fik hans kone tvillinger, og da de nu er36 aar, var han istand til at føre levende beviser for sin paastand – og saaledes belv det.

Pedersen er nu 65 aar og fruen er 63, begge ser 20 aar yngre ut, uten overdrivelser. Der er 6 barn, Pedersen, Flereadwell ave., fru Peder Frohlin, fru Einar Sønnegren, fru Mathias Olsen, fru Tellef Torkilsen og Olga Pedersen, som bestyrer F. Pettersens Malerforretning. Det maa ha været underlig for disse to at se hvorledes utviklingen har gaat frem med stormskridt. Selv har de ikke ligget tilbake i nogen retning, fruen spør om vi har lyst til at høre den sidste nye Victoriaplat, og radio er de begge velbevandret i, og om et eller andet nyopfundet uhyre skulde komme rullende og fræsende nedover Richmond ave., vil fruen ikke længer la sig forbløffe slik hun første gang saa en sporvogn. Imidlertid, – indtil nogen anden kan bevise det motsatte, tør man altsaa gaa ut fra at her er fundet den første norske indflytter paa Staten Island, Eilert Pedersen, 118 Decker ave.

[Nordisk Tidende, 25. desember 1924, side 26]

En Øyestadfamilie i U.S.A.

Den første norske familie paa Staten Island

Det norsk-amerikanske blad «Nordisk Tidende» har tat sig fore aa granske efter hvem de første norske var, som feiret juleaften paa Staten Island, hvor det nu er saa mange norske at de danner egen menighet med prest og kirke. Bladet skriver:


The S.S. Hekla (2) in Scandinavian America Line colors. Photographed by Anders Beere Wilse at Oslo. The image has been colorized by Borge Solem. License for the colorized work: CC BY-NC-ND 4.0)

Det er jo ikke liketil i en haandvending at finde den rette; for den saks skyld kan der godt findes en eller flere som har været bosat her længere end denne ogsaa. Hovedsaken er aa faa den norske indvandrings historie her fastslaat – og indtil nogen anden melder sig maa man ha lov til at betegne Eilert Pedersen, 118 Decker ave., Port Richmond, som den nulevende nordmand som har været længst bosat paa Staten Island. Pedersen kom til Amerika i 1885 med danskelinjens stolthet «Hekla». Han var hjemmehørende i Øyestad ved Arendal.

Han var ikke høi i hatten de første uker han gik omkring for at lete efter arbeide. Ikke kunde han sproget og der var jo ikke saa mange norske i Brooklyn paa de tider, saa ddet er litet eller ingen hjælp aa faa. Efter en tids forløp fik han arbeide ved jernbaneanleggen på Staten Island. Bare faa maaneder efter gik han over i arbeide ved bygningen av Staten Island hospital. Her var fortjenesten god, og det varte ikke længe, før han hadde faat fruen og deres lille datter over. Saavidt Pedersen vet, fandtes der da ingen anden norske i hvert fald paa de kanter av øen. Forholdene dengang var ikke litet forskjellige fra hvad de er nu. Der var ingen trik, ingen biler, knapt nok jernbaner.

Fru Pedersen fortæller om første gang hun saa en elektrisk sporvogn, – det var vintersdag og is langs de elektriske ledninger, saa det føl med gnister og smaa flammer langs skinnene og lanfs stangen, hvilket gjorde fruen saa forskrækket, at hun lovet sig selv dyrt og hellig, at aldrig skulde hun reise med et slikt uhyre – .

Den første julaften de feiret sammen i dette nye land var saaledes julen 1887. De bodde da i en liten leilighet ned i New Brighton, hvor alt dengang var annerledes. Et hus her og der, daarlige veier, daarlig forbindelse med New York, og faa kjøbmænd. Fru Pedersen kunde jo ikke et ord engelsk, saa hun hadde et svare stræv med aa faa fat paa noget som lignet den julekost vi er vant til hjemmefra, – for en juleaften med norsk mat vilde hun nu ha.

En normand de kjente fra Yonkers kom ned til familien paa besøk og saa sat de tre med den lille smaapike og sang de gamle julesanger og forsøkte efter bedste evne aa faa tak i den rette gamle julestemning, og da ribben og drammen komm, syntes de slet ikke, de var saa ensomme mere.

Idag – 38 aar efter – beklager fru Pedersen sig over, at hun rent har glemt aa tale engelsk, for det er jo bare norske paa alle kanter.

Eftersom flere og flere norske bosatte sig rundt om, meldte kravet paa en sjælesørger sig stadig sterkere, og man fandt saa paa det utvei aa leie skolelokaler, og alle slog sig sammen om aa faa en prest over fra Brooklyn. Den første de fik over var en pastor Iversen fra Brooklyn. Han sendte senere over en stedfortræder, pastor Rygg, som virket her i længere tid. Dette var imidlertid både tungvindt og forholdsmæssig kostbart, saa man bestemte sig tilslut for aa bygge den nuværende kirke i Hendricks ave. og Jersey street.

Hr. Pedersen flyttet 14 aar senere op til West Brighton. Han var da ansat ved Standard Oil Co. i Bayonne og her har han trofast arbeidet nu i 36 aar. Næste aar vil han faa sin pensjon. Det hadde været en liten disput, fortæller Pedersen. Kompaniet var ikke rigtig sikker paa nøiagtig hvor mange aar han hadde arbeidet der. Men Pedersen var sikker i sin sak. Samme aar han ble ansat vik hans kone tvillinger, og da de nu er 36 aar, var han istand til aa føre levende beviser for sin paastand – og saaledes blev det.

Pedersen er nu 65 aar og fruen 63, begge ser 20 aar yngre ut, uten overdrivelse. De har 6 barn. Det maa ha været underlig for disse to aa se hvorledes utviklingen har gaat frem med stormskridt. Selv har de ikke ligget tilbake i nogen retning; fruen spør om vi har lyst til aahøre den siste nye Victoriaplate og radio er de begge vel bevandret i, og om et eller andet nyopfundet uhyre skulde komme rullende og fræsende nedover Richmond ave., vil fruen ikke længer la sig forbløffe slik som da hun første gang saa en sporvogn. Imidlertid – indtil nogen anden kan bevise det motsatte, tør hun altsaa gaa ut fra at her er fundet den første norske indflytter paa Staten Island, Eilert Pedersen, 118 Decker ave.

Kilde: Agderposten 8. april 1925